top of page
Image by Eli Solitas

Občianske pohreby

Smrť  človeka  je  veľmi  citlivou témou,  zvlášť,  keď  sa  nás  bytostne  dotýka.  Posledná rozlúčka  predstavuje  to  posledné,  čo  človeku  môžeme  odovzdať.  Je  to  vyjadrenie  myšlienok  hudbou,  poéziou,  slovom,  ale  aj  pohľadom,  výrazom  tváre  a to  všetko  robíme  v mene  najbližšej  rodiny  pre  zosnulého.  Preberáme  na  seba  zodpovednosť  za  to,  aby  občianska    rozlúčka  dôstojnou  formou  vypovedala  čo  najviac  o zosnulom  a  zároveň  bola  poďakovaním  za  hodnoty,  ktoré  zosnulý  vytvoril  a odovzdal  ľuďom  okolo  seba.

Smrť  človeka  je  veľmi  citlivou témou,  zvlášť,  keď  sa  nás  bytostne  dotýka.  

Posledná rozlúčka  predstavuje  to  posledné,  čo  človeku  môžeme  odovzdať.  Je  to vyjadrenie  myšlienok  hudbou,  poéziou,  slovom,  ale  aj  pohľadom,  výrazom  tváre  a to  všetko  robíme  v mene  najbližšej  rodiny  pre  zosnulého.  Preberáme  na seba  zodpovednosť  za  to,  aby  občianska    rozlúčka  dôstojnou  formou vypovedala  čo  najviac  o zosnulom  a  zároveň  bola  poďakovaním  za  hodnoty, ktoré  zosnulý  vytvoril  a odovzdal  ľuďom  okolo  seba.


Pohreby: Služby

Postup a scenár občianskeho pohrebu

Pohreby: Seznam

Postup pri vybavovaní občianskeho pohrebu

1. Privolaný lekár vystaví doklad o obhliadke zosnulého.


2. Na základe vystaveného dokladu vykoná pohrebná služba prevoz zosnulého.

    V Žiari nad Hronom svoje služby ponúkajú 2 pohrebné služby:

-        Nezábudka – sídli oproti budove Všeobecnej nemocnice

         (kontakt: 0910999950,  0456725250)

-        Orchidea – sídli na Ul. SNP oproti hotelu Luna

   (kontakt: 0905230533, 0456738451)

Je na rozhodnutí pozostalých, ktorú z pohrebných služieb si vyberú.


3. Prehliadajúci lekár vo Všeobecnej nemocnici vystaví „List o prehliadke mŕtveho“.


4. „List o prehliadke mŕtveho“ sa odovzdá na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta úmrtia.


5. Matričný úrad vydá matričné doklady – úmrtný list, oznámenie o úmrtí, žiadosť o príspevok na pohreb...


6. Pozostalí dohodnú s pohrebnou službou termín konania občianskej rozlúčky, vzápätí

    pohrebná služba telefonicky kontaktuje odbornú pracovníčku pre  ZPOZ v MsKC, ktorá má na starosti organizačnú prípravu občianskej rozlúčky, potvrdí s ňou termín konania občianskeho pohrebu a dohodne dátum a hodinu stretnutia s pozostalými.

    (Silvia Hlôšková-kontakt: 0907805025, Mgr. Jela Šuleková-kontakt: 0903149578)


7. Stretnutie pozostalých s odbornou pracovníčkou pre  ZPOZ  v MsKC  

    (prístavba MsKC oproti Prioru, v budove sa nachádza aj  Mestská knižnica  

M. Chrásteka).

- Na stretnutí pozostalí podľa svojho uváženia poskytnú pracovníčke informácie 

o zosnulom, potrebné k zostaveniu  nekrológu.

  (Meno a priezvisko zosnulého, dátum a miesto narodenia,  dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva, mená detí, vnukov, pravnukov, povahové črty zosnulého, záľuby zosnulého, počet súrodencov zosnulého, kde vyrastal, názvy miest kde žil a pôsobil, dosiahnuté vzdelanie – názvy a miesta absolvovaných škôl, zamestnanie – názvy a miesta pracovísk, kde bol zamestnaný, dátum odchodu do dôchodku, spôsob trávenia voľného času v dôchodkovom veku... ).

-   Výber hudby podľa želania pozostalých:

    v prípade pochovávania do zeme  sa vyberajú  2 hudobné skladby – piesne,

    v prípade kremácie sa  vyberajú 3 skladby – piesne.


8.  V prípade, že zosnulý nemal trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, pracovníčka MsKC  od pozostalých  vyberie stanovený poplatok za pohreb 66,39 €.

Scenár občianskej rozlúčky – pochovávanie do zeme:

    a) Príchod vykonávateľa/vykonávateľov občianskeho pohrebu

    b) Báseň + úvod

    c) Hudba (pieseň)

    d) Smútočný príhovor

    e) Kondolovanie vykonávateľa/vykonávateľov najbližším príbuzným, ktorí sedia

        v prvom rade

    f) )Vynášanie rakvy – pracovníci pohrebnej služby

    g) Smútočný sprievod k hrobovému miestu za sprievodu hudby

    h) Báseň

   ch) Smútočný príhovor

     i) Záver – poďakovanie prítomným za účasť v mene smútiacej rodiny

     j) Kondolovanie prítomných najbližšej rodine

Scenár občianskej rozlúčky – kremácia:

Príchod vykonávateľa/vykonávateľov občianskeho pohrebu

    b) Báseň + úvod

    c) Hudba (pieseň)

    d) Smútočný príhovor

    e) Hudba (pieseň)

    f)  Báseň

    g) Záver – poďakovanie prítomným za účasť v mene smútiacej rodiny

    h) Kondolovanie vykonávateľa/vykonávateľov pohrebu najbližším príbuzným, ktorí sedia v prvom rade

   ch)Vynášanie rakvy – pracovníci pohrebnej služby

     i) Smútočný sprievod za sprievodu hudby k bráne cintorína

     j) Kondolovanie prítomných najbližšej rodin

bottom of page